Polityka prywatności i bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Enar.pl

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez F.H.U. Enar Jerzy Kowal z siedzibą w Będzinie przy Al. Kołłątaja 24 ,  o numerze NIP:6250013633, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Enar.pl   dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.enar.pl        ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Enar.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Enar.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Enar.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Enar.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

Enar.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Enar.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Enar.pl

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Enar.pli dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Enar.plnie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Enar.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres sklep@enar.pl

Enar.pl  stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Enar.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Enar.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Enar.pl  będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Enar.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu  www.enar.pl

 

Polityka Bezpieczeństwa
w zakresie przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są w firmie ENAR Jerzy Kowal przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Definicje
1.Administrator danych –ENAR Jerzy Kowal, dalej ENAR
2.Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
3.System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur informatycznych zastosowanych w celu przetwarzania danych
4.Zbiór danych osobowych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów
5.Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

I. Postanowienia ogólne
1.Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w firmie ENAR niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Administrator danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II. Dane osobowe przetwarzane
1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób.
3.Wszystkie dane osobowe w firmie ENAR są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
a) w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla
przetwarzania danych,
b) dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
d) dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
1.Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora danych Polityką bezpieczeństwa, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w ENAR
2. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w
której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art.
14 ust 5 pkt d RODO).
3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
4. Do obowiązków Administratora danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:
a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków oraz przeszkoleni w zakresie zachowania danych osobowych w firmie, sposobów ich zabezpieczania, w tajemnicy,
b) pracownicy byli zobowiązani do zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu Administratorowi danych,
- wzór listy upoważnionych pracowników stanowi Załącznik nr 1 Polityki.

IV. Obszar przetwarzania danych osobowych
1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie firmy ENAR obejmuje lokal przy Al. Kołłątaja 24 w Będzinie
2. Dodatkowo obszar, na którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
1. Administrator danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzania danych.
2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) są adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych.
Środki obejmują:
a) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, jedynie do
osób odpowiednio upoważnionych; inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej,
b) zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów,
d) wykorzystanie niszczarki lub podobnego urządzenia do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe,
e) ochronę sprzętu i sieci komputerowej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przez złośliwe oprogramowanie bądź wirusy komputerowe,
f) wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych na nośnikach danych,
g) ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u Administratora danych przed złośliwym oprogramowaniem,
h) zabezpieczenie dostępu do urządzeń, kiedy to możliwe, przy pomocy haseł dostępu,
i) wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

VI. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

VII. Postanowienia końcowe
1. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.
2. Integralną część niniejszej Polityki bezpieczeństwa stanowią następujące Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór listy pracowników upoważnionych do Przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 2 - Wzór zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych do organu nadzorczego

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl